Regulamin korzystania z usługi Bike&Lock

Uwagi wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez IMCM sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Sprzętowa 3C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684135, numer NIP 7393900418, nr REGON: 367615585, numer telefonu: + 48 666699111, adres e-mail: biuro@imcm.pl (zwaną dalej IMCM) za pośrednictwem aplikacji mobilnej Bike&Lock (zwaną dalej Bike&Lock lub Aplikacją)
 2. Aplikacja stanowi właśność IMCM.
 3. Bike&Lock umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi rezerwację i wynajęcie boksu rowerowego Bike&Lock za pośrednictwem aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym użytkownika (usługa Bike&Lock).
 4. Boksy Bike&Lock służą do przechowywania wyłącznie rowerów, hulajnóg i akcesoriów rowerowych. Zabrania się przechowywania jakichkolwiek przedmiotów niezgodnie z przeznaczeniem boksu.
 5. Lista miejscowości objętych usługą Bike&Lock dostępna jest na stronie internetowej www.bikeandlock.com oraz w aplikacji mobilnej Bike&Lock.

Aplikacja Mobilna

 1. Rejestracja konta użytkownika a następnie dokonywanie rezerwacji i wynajem boksu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją mobilną usług Bike&Lock (Aplikacja Mobilna).
 2. Każdy użytkownik może mieć jedno aktywne konto.
 3. Aplikacja Mobilna przeznaczona jest na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Aplikacja pobierana jest ze strony www.bikeandlock.com. Informacja o urządzeniach współpracujących z aplikacją mobilną Bike&Lock oraz akceptowalnej wersji systemu operacyjnego dostępna jest na stronie www.bikeandlock.com
 4. Dla uruchomienia i prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest połączenie urządzenia mobilnego z Internetem (uruchomiona funkcja pakietowego przesyłania danych lub WiFi). Część funkcji Aplikacji Mobilnej wymaga uruchomienia usług lokalizacji.

Dostęp do usługi Bike&Lock

 1. Możliwość zarejestrowania konta użytkownika posiadają osoby, które dysponują  kartą płatniczą z logo Visa lub Mastercard akceptowaną przez operatora płatności bezgotówkowych lub zwykłe konto bankowe w celu zasilenia konta przelewem bankowym.
 2. W celu korzystania z aplikacji Bike&Lock i świadczonych tam usług konieczne jest:
  1. dokonanie rejestracji konta w aplikacji Bike&Lock,
  2. akceptacja regulaminu,
  3. podanie danych karty płatniczej lub dokonanie przedpłaty przelewem,
 3. Akceptacja regulaminu odbywa się podczas pierwszego uruchomienia aplikacji. Każdorazowa zmiana Regulaminu korzystania z aplikacji wymaga ponownej jego akceptacji przez użytkownika podczas uruchamiania zaktualizowanej wersji Aplikacji.
 4. Użytkownik korzystający z Aplikacji zobowiązany jest do korzystania z aplikacji: w sposób niezakłócający jej funkcjonowania w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania/urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych, w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci internet, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 5. Rejestracja konta dokonywana jest na stronie internetowej www.bikeandlock.com. Rejestracja konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Do dalszego korzystania z Aplikacji Mobilnej zawsze wymagane jest zalogowanie się do konta poprzez wprowadzenie loginu (adres poczty elektronicznej użytkownika) oraz hasła wysłanego smsem na numer telefonu podanego przez użytkownika w trakcie rejestracji konta. W procesie rejestracji, użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej.
 6. Po rejestracji konta i zalogowaniu się do Aplikacji Bike&Lock użytkownik może dodać kartę płatniczą, jaka będzie wykorzystywana do płatności za usługi wynajmu boksów rowerowych. Użytkownik zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu płatności bezgotówkowych. Karta płatnicza może być wystawiona jedynie na dane osobowe (imię i nazwisko) osoby, która zakłada konto w usłudze. Okres ważności karty płatniczej nie może być krótszy niż 31 dni od daty rejestracji konta.  Karta zostanie zapisana na koncie użytkownika w momencie, kiedy Operator płatności bezgotówkowych potwierdzi, ze płatność została pomyślnie zakończona. Zostanie wtedy pobrana opłata weryfikacyjna w wysokości 1 zł. Opłata weryfikacyjna jest bezzwrotna. Użytkownik może również zasilić konto dokonując płatności kartą lub przelewem. Minimalna kwota zasilenia konta to 10 zł.
 7. Podane przez użytkownika dane osobowe podlegają weryfikacji w oparciu o  dane przekazane wraz z dokonaną opłatą weryfikacyjną przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy użytkownika.
 8. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności mobilnych. IMCM nie przechowuje danych kart płatniczych użytkowników. Korzystanie z usługi Bike&Lock wymaga akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z boksu, a tym samym nie będzie możliwe korzystanie z usługi Bike&Lock.
 9. Użytkownik zostanie poinformowany o pozytywnie zakończonej weryfikacji karty płatniczej w treści wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej użytkownika podany w toku rejestracji konta użytkownika. Pozytywnie zakończona weryfikacja upoważnia Użytkownika do korzystania z Bike&Lock.
 10. W toku dalszego korzystania z Bike&Lock, IMCM nie prosi użytkownika o podanie jakichkolwiek danych osobowych. Korzystanie z usługi Bike&Lock następuje wyłącznie poprzez poprawne zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej.
 11. Konto użytkownika może zostać zablokowane w przypadku niewłaściwej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji boksu.
 12. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes IMCM, IMCM może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 13. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

Rezerwacja boksu

 1. Rezerwacja boksu dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 2. Dostępne boksy są uwidocznione na mapie w Aplikacji Mobilnej. W przypadku uruchomienia w urządzeniu usługi lokalizacji użytkownik może wybrać boks znajdujący się najbliżej aktualnej lokalizacji użytkownika oraz uzyskać przybliżoną informację o dystansie dzielącym użytkownika od wybranego boksa.
 3. Rezerwacja dokonywana jest na okres 15 minut. Jeżeli w powyższym czasie zarezerwowany boks nie zostanie otwarty przez użytkownika rezerwacja jest anulowana. Rezerwacja może zostać anulowana przez użytkownika w czasie trwania rezerwacji.
 4. Boksy identyfikowane są poprzez numer znajdujący się na każdym z nich.

Otwarcie boksu Bike&Lock

 1. Pierwsze otwarcie boksu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Otwarcie boksu następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na drzwiach boksu.
 2. Otwarcie boksu jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu przez użytkownika z Bike&Lock.
 3. Okres wynajmu boksu Bike&Lock jest nieograniczony. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia najmu w każdym czasie poprzez skorzystanie z opcji „Zamknij” w Aplikacji Mobilnej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej możliwe jest pierwsze otwarcie oraz zamknięcie boksu po zakończeniu najmu. Zamykanie i otwieranie boksa w toku korzystania z boksa następuje naciśnięcie guzika “zamknij” w Aplikacji Mobilnej oraz zatrzaśnięcie drzwi boksu.

Korzystanie z boksu Bike&Lock

 1. Podczas korzystania z boksu niedozwolone jest w szczególności wykorzystywanie boksu do przechowywania mienia innego niż rower, hulajnoga i akcesoria rowerowe.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IMCM o zidentyfikowanych usterkach boksu takich jak: uszkodzenie zamka, uszkodzenie drzwi boksu poprzez Aplikację Mobilną Bike&Lock – zakładka ”zgłoś usterkę”
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić IMCM o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Zakończenie najmu

 1. Zakończenie najmu pojazdu następuje poprzez skorzystanie z opcji zakończenia najmu w Aplikacji Mobilnej. Urządzenie mobilne użytkownika musi mieć połączenie z Internetem (usługa przesyłania danych pakietowych).
 2. W celu zakończenia najmu konieczne jest spełnienie poniższego warunku: uruchomienie polecenia „Zamknij” w Aplikacji Mobilnej po wyjęciu roweru I akcesoriów z boksu i zamknięciu drzwi boksu.

Opłaty za korzystanie z boksu Bike&Lock

 1. Z tytułu korzystania z (zawartej umowy najmu) boksu w ramach Bike&Lock naliczana jest opłata.
 2. Opłata za korzystanie z boksu naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę/godzinę lub dzień w zależności od grupy boksów korzystania z boksu od momentu pierwszego otwarcia boksu do momentu zakończenia najmu lub za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z boksu. System naliczania opłaty uzależniony jest od umowy podpisanej z właścicielem terenu, na którym stoi boks.
 3. Stawki wskazanych wyżej opłat wskazane są w Cenniku danej grupy boksów. Użytkownik związany jest Cennikiem obowiązującym w chwili dokonywania rezerwacji boksu. W przypadku zmiany Cennika korzystanie z Bike&Lock jest możliwe dopiero po akceptacji zmian Cennika. Użytkownik niezgadzający się na zmianę Cennika jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika.
 4. Po zakończeniu najmu użytkownik otrzymuje informację o naliczonych opłatach za użytkowanie boksu na jego koncie w Aplikacji. Na życzenie klienta wystawiona może być faktura VAT – wówczas Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. Płatność zostanie zrealizowana automatycznie za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych współpracującego z Bike&Lock. W przypadku braku możliwości realizacji płatności bezgotówkowej użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie środków na karcie płatniczej tak, aby opłata za usługę najmu mogła być pobrana.
 6. Otwarcie boku po zakończeniu najmu następuje po  realizacji płatności i uruchomienia polecenia „otwórz boks”

Uszkodzenia boksu

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za  ewentualne uszkodzenia boksu zaistniałe z winy użytkownika.
 2. Wszelkie zaistniałe uszkodzenia boksu, użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie na Infolinię Techniczną Bike&Lock poprzez Aplikację Mobilną w zakładce “zgłoś usterkę”.

Infolinia techniczna

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu technicznego oraz zasad korzystania z Bike&Lock jak i Aplikacji Mobilnej, użytkownik może kontaktować się z Infolinią Techniczną poprzez Aplikację Mobilną
 2. Niezwłoczny kontakt z Infolinią Techniczną jest konieczny w przypadku:
  1. awarii boksu
  2. zaobserwowania uszkodzenia boksu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 4. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem danych teleadresowych wskazanych w punkcie 1.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 6. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 7. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności.
 9. Dostawca dokłada starań, aby korzystanie z Aplikacji Mobilnej było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 10. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
 11. Dostawca dokłada starań, aby korzystanie z Aplikacji Mobilnej było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń
 12. IMCM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu IMCM powiadomowi Użytkownika za pomocą aplikacji moblinej lub lub wiadomością e-mail oraz publikując zmieniony Regulamin w serwisie internetowym.
 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Regulamin płatności bezgotówkowych

 1. Niniejszy regulamin precyzuje zasady dokonywania bezgotówkowej zapłaty za usługi świadczone w ramach Bike&Lock. Usługa Bike&Lock świadczona jest przez spółkę IMCM SP Z.o.o w Olsztynie, ul. Sprzętowa 3C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 0000684135, numer NIP 7393900418. Dokonywanie płatności za usługi świadczone w ramach Bike&Lock jest możliwe wyłącznie poprzez korzystanie z płatności bezgotówkowych.
 2. W przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą, należy podać dane karty płatniczej oraz przeprowadzić weryfikację danych karty płatniczej.
 3. Nie jest dopuszczalne wskazanie danych karty płatniczej nienależącej do użytkownika dokonującego rejestracji konta użytkownika.
 4. IMCM zastrzega sobie możliwości weryfikacji danych karty płatniczej. Weryfikacja następuje poprzez obciążenie rachunku użytkownika kwotą 1 zł. Pobrana kwota jest bezzwrotna.
 5. IMCM weryfikuje dane osobowe wskazane przez użytkownika w tracie rejestracji z danymi przekazanymi przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy, z którego została dokonana opłata weryfikacyjna
 6. IMCM nie przechowuje danych karty płatniczej. Dane karty płatniczej przechowywane są wyłącznie przez agenta rozliczeniowego.
 7. Płatność za usługi najmu dokonywana jest po wykonaniu usługi, a więc po zakończeniu wynajmu boksa. Wysokość pobieranej kwoty jest ustalana na podstawie Regulaminu Usług Bike&Lock. Pobrana kwota odpowiada wysokość ceny usługi wynajmu wskazanej w treści faktury VAT przesłanej użytkownikowi po zakończeniu najmu.
 8. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej w każdym czasie. W czasie gdy nie jest zarejestrowana żadna należąca do użytkownika karta płatnicza korzystanie z usługi Bike&Lock jest niemożliwe.

Ochrona danych osobowych

IMCM realizuje najwyższe standardy z zakresu ochrony danych osobowych wynikające zarówno z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest IMCM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Administrator”).
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@imcm.pl, listownie: ul. Sprzętowa 3C, 10-467 Olsztyn.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy  – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - prawidłowej realizacji usług świadczonych poprzez Aplikację Bike&Lock (podstawa prawna – zawarta umowa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji obowiązków publicznoprawnych – podatkowych (US) (podstawa - obowiązek prawny ciążący na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 f),
  • realizacji wypełnienia obowiązku archiwizacji przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa (podstawa prawna - obowiązek prawny ciążący na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • komunikacji z Panią/Panem w związku z zawartą umową – podanym numerem telefonu, adresem e – mail (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celach marketingowych  - w zakresie wyrażonej zgody dane są przetwarzane w celu dostawania treści aplikacji Bike &Lock do potrzeb Użytkowników, informować o dostępności nowych treści lub usług oraz o aktualnych promocjach, wyświetlać reklamy dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników, dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać usługi Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty współpracujące, świadczące na naszą rzecz usługi (firma informatyczna, firma kurierska, usługi prawne).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy (korzystania z aplikacji do czasu usunięcia konta użytkownika), a po tym czasie, przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa (np. rozliczenia podatkowe); realizacji obowiązku archiwizacyjnego oraz w celu zabezpieczenia Administratora przed ewentualnymi roszczeniami i w celu wykazania przestrzegania przepisów prawa przez okres nie krótszy od upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W zakresie swoich danych osobowych, w każdym czasie ma Pan prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia); uzupełnienia swoich danych; do usunięcia danych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych (zautomatyzowanych), tego by nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu; cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Obowiązek podania przez Pana danych osobowych jest dobrowolnym obowiązkiem umownym; ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny w zakresie wyrażonych zgód.